Hyrdene på marken

Dråper fra Kilden luk. 2,8

De første som fikk høre om underet som var skjedd i stallen i Betelem, var noen hyrder ute på markene. De holdt nattevakt over hjorden sin og ble meget forferdet da natten forvandlet til dag av Herrens herlighet.

Da Jesus døde på Golgata, ble det mørke om dagen, men da han fødtes i Betelem, ble det lys om natten. Hyrdene var ikke vant til slikt. De var ikke vant til at folk i det hele tatt brydde seg om dem. De var ikke så godt ansett i de dager.

Gamle rabbinske skrifter legger for dagen at på denne tiden kunne man foreksempel ikke bruke en hyrde som vitne i en rettsak. Han var ikke troverdig nok og ble satt i klasse med løse eksistenser.

Men da Gud skulle ha vitner til det største som inntil nå var skjedd, Sønnens fødsel, valgte han ut noen som ikke hadde adgang til en jordisk rettsal. De skulle være de første vitner til det som hadde skjedd.

Hyrdene trodde det budskap de fikk. De diskuterte ikke tiden bort med å veie for pg imot, ved å spekulere på om dette kunne være rett. De gikk ikke engang innom andrehyrdeflokker på veien og spurte om de hadde sett noe. De sa til hverandre: « La oss nå gå like til Betelem og se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort oss!

De skynte seg av sted og fant hva Gud hadde åpenbart.

Gud har åpenbart seg på mange måter gjennom tiden, og han åpenbarer seg fremdeles. Han kommer til mennesker som er mottakelige for hans velsignelse. Om de er fattige og små som hyrdene på marken, betyr ikke det noe. Har de hyrdenes tro, får de også oppleve hva hyrdene så: Jesus! Verdens frelser!

Sion Ingedal, 30.11.2022

Kjell Håkon Gaulin

 

Hvem vil anklage Guds utvalgte? Rom 8:23

Vi kan anklage oss selv. Vi kan føle oss mislykket. Dårlig samvittighet. Se ned på oss selv, men Guds nåde strekker til. La oss vende oss bort fra slike anfektelser.

Vi som tror på Jesus er satt fri fra fangeskapet og trelldommens åk under loven. Vi har fått barnekårets ånd. Hvem er den som fordømmer? Det er Kristus  som døde, og oppstått igjen. For så høyt som himmelen er over jorden, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham.

Hvor er så vår ros? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes lov? Nei, ved troens  lov. Kritikk og kritiske personer er ofte partisk og blendet av egne følelser. De er alltid ute for å finne feil og mangler og kritisere. Selvgod og fornøyd med seg selv, overbevist om sin egen oppbefatning.

Til oss alle. Vær ikke vis i egne øyne, frykt Herren og vik fra det onde! Det skal være helsebot for din kropp og gi ny styrke til dine ben. Salomos ordspråk 3,7-8.

Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Profeten Jesaja 1,18.

 

Sion Ingedal, 16.11.2022

Kjell Håkon Gaulin

 

Omsorg

Ta dere derfor av hverandre, likesom også Kristus tok seg av oss, til Guds ære. Romerne 15,7

Praktisk kristendom er å ha omsorg for hverandre. Vi lever ikke for oss selv, men er lemmer på det samme legeme. Når ett lem lider, lider de andre med.

Vi skal bære hverandres byrder, og ikke være til anstøt for andre. Harde ord bare ødelegger og bryter ned. Når ett lem æres, blir det glede hos de andre lemmene også.

Omsorg er en moralsk forpliktelse mellom alle mennesker. Alle mennesker kan både gi og få omsorg i ulike situasjoner gjennom ulike perioder i livet. Omsorg handler om å bry seg, ta vare på hverandre. Alle mennesker trenger omsorg, og er avhengig av omtanke fra andre.

Kjærlighet og omsorg gjør noe med oss. Det fyller oss med trygghet og glede. Og dette er budet vi har fra ham. Den som elsker Gud, må også elske sin bror. Elsk deres fiender. Kjærligheten tar brodden av alt. Vi skal elske isteden for å hate. Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut.

Gud, skap i meg et rent hjerte, og forny en stadig ånd inni meg.  Salmens bok 51,12. Å, la oss tjene Jesus Med troskap hvor vi går, I all vår gjerning søke Hans ære, ikke vår.

 

Sion Ingedal, 09.11.2022

Kjell Håkon Gaulin

 

 

 

 

 

Guds Ord står fast

Guds ord står fast til evig tid. Du kan like eller ikke like det, men Guds ord står fast. Jesus sa, det står skrevet, og det står atter skrevet.

Guds ord kan vi stole på. Våre følelser er ikke alltid til å stole på, men Guds ord består.

Vi kan regne med Han i alt hva vi gjør. Der er det frelse og forløsning.

Ingen ting er sikrere enn Guds ord.

 

Han kan vi stole på, og bygge vårt liv på. Han er Alfa og omega.

Ja vind og bølger er Han lydige.

Gud har bevist gjennom alle tider at Han er å stole på.

 

Navnet over alle navn er Jesus. Hans navn forkynnes i alle verdensdeler.

I det navnet forkynnes syndenes forlatelse, og den som tror på dette navnet, blir barn av Gud.

 

Han fikk navnet Jesus fordi han skulle frelse sitt folk fra deres synde, og hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.

 

Om seg selv sa Jesus at Han er veien, sannheten og livet. Han er veien til Gud.

Guds ord står fast om enn fjellene rokkes.

Han lever, og er vår redning.

 

Sion Ingedal, 02.11.2022

Kjell Håkon Gaulin

Trøst

Trøst trøst mitt folk sier Bibelen Guds ord. Trøstens evangelium er ord til tro, håp og trøst. La ikke uro få makt. Når mine urolige tanher blir mange i mitt hjerte, da fryder din trøst min sjel. Salme 94.19 Herrens trøst blir til glede for meg.

Trøst er et viktig ord som vi skulle benytte oss mere av. Trøsten er ikke til bare for barna. Nei vi trenger alle trøst fra Gud. La oss trøste hverandre og bære hverandres byrder. Herren vil trøste og løfte oss opp på et høyre plan.

Trøst er oppmuntring og aktiv hjelp. Jesu trøst er den beste sjelesorg som et menneske trenger. Han gir oss trøstende og oppmuntrende ord fra Bibelen. Når vi opplever dette blir vi trygge. Vi får nytt mot som driver frykten bort.

Ta derfor av hverandre, likesom også Kristus tok seg av oss, til Guds ære. Rom 15.7.

Bibelen gir håp og trøst i alle livets situasjoner. Han som trøster oss i all vår trengsel for at vi skal kunne trøste dem som er i all slags trengsel, med den trøsten vi selv blir trøstet med av Gud.

På Bibelens ord blir vi bevart. Han er vår trøst. La ikke deres hjerte forferdes! Tro på Gud, og tro på meg. I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre et sted for dere.

Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er.

 

Sion Ingedal, 19.10.2022

Kjell Håkon Gaulin

Fred med Gud

Guds hensikt med oss er at vi skal ha fred med Gud. Joh. 10.10. Jeg har kommet for at de skal ha liv og overflod.

Vi behøver ikke å flakke land og strand rundt for å finne Han. Velsignelsen  har Han satt i menigheten. Gud er kommet nær oss gjennom evangeliet, og her er det et vakkert løfte om at Gud er kjærlighet.

Han blir ikke trett, og Han blir ikke utslitt. Hans forstand er uransakelig. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir Han stor styrke. Selv unge blir trette og utslitte, også unge menn snubler. Men den som venter på Herren, får ny kraft. De løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke utslitt, de går og blir ikke trette Jes. 40,28-31.

Hva leter du etter? Vi må finne noe som er mye større en våre sinnstemninger. Vi må til kilden som holder vann. Jesus Kristus. Dit kommer vi ikke ved anstrengelser og besluttsomhet. Vi må rett og slett ha noe som er utenfor oss selv, som er høyt hevet over det menneskelige.

Ingen metoder, men en fornyelse som begynner innenfra. La Jesus Kristus ta bolig i oss, og la Han være kilden i våre liv, som veller fram og gir evig liv. Svarene vi lengter etter er ikke en metode, men frelseren og forløseren

Jesus Kristus Guds sønn som gjenoppstod fra døden. Dette for å gjenforene Gud og mennesker og for å fri menneskene fra evig fortapelse

Salme 23. Herren er min hyrde, jeg skal ikke mangle noen ting.

 

Sion Ingedal, 05.10.2022

Kjell Håkon Gaulin

 

 

Å elske

Bli ingen skyldig, annet enn det å elske hverandre! For den som elsker sin neste, har oppfylt loven. Rom 13:8 Å elske sin neste som seg selv, hva betyr det? I første rekke å være fylt av Guds kjærlighet. Da vil vi elske i gjerning og sannhet.

Som mennesker er vi nok selvopptatt som igjen er selvsentrert. Tenker på seg selv, før andre. Selvsentrert er forbundet med det å være egoistisk og arrogant. Å være selvopptatt er negativt, men å aldri tenke på seg selv, og hva man selv er, er jo også negativt.

Egenkjærlighet skaper vanskelig tider står det i Bibelen. Andre brev til Timoteus kap. 3.

Egenkjærlighet eller Guds kjærlighet, hva er det? Hva er motivene og resultatene? Kvelende egoisme eller livgivende uselviskhet? Egenkjærlighet er « Jeg og Mitt»

Guds kjærlighet lar sin sol skinne over rettferdige og urettferdige. Han lar det regne over onde og gode.

Egenkjærlighet fostrer en person «jeg». Egen kjærlighet er en kvelende makt som fører til død. Guds kjærlighet skaper liv. Guds kjærlighet og godhet som leder oss til omvendelse. Guds kjærlighet er gratis. Kom å kjøp uten penger og betaling.

De som er motstander av Gud og hans lover, de er ikke bare motstandere av Gud, men også sine medmennesker, og da særlig mot gjenfødte som lever etter Guds bud og formaninger.

Hemmeligheten for Guds barn er Den Hellige Ånd som veileder oss og viser oss veien til Han som er sannheten og livet Jesus Kristus.

Gud være takk for sin usigelige nåde.


Sion Ingedal, 21.09.2022
Kjell Håkon Gaulin

Ordre

En ordre er et påbud om å utføre noe. Jesus sa før han ble løftet opp. Dere skal være mine vitner like til jordens ende.

Vi må ut med evangeliet. Pløye så og høste. Ja gjøre alle folkeslag til disipler. Døpe dem med full neddykkelse i Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånds navn. Lære dem å holde alt det han har befalt oss. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende, sa Jesus.

Guds ord er levende og kraftig. Det gjør noe med oss. Vi blir en ny skapning. Født på ny må vi alle for å nå himmelen, da opplever vi:

Nåde strømmer fra korset ned, dyp som havet med stille fred , nok for tid og for evighet, nåde nok for meg. For en frelse. Gleden i Gud er vår styrke. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss,vi får kalles Guds barn 1. Joh.3,1

Dette må vi dele med andre. Det hang to røvere på korset med Jesus i midten. Den ene døde i sine synder. Den andre døde fra sine synder. Han ba om frelse, og Jesus tok han med til Paradis. Frelsen hører Herren til.

 

Sion Ingedal, 31.08.2022

Kjell Håkon Gaulin

Ydmyk

Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Jakob 4,6

Er ikke stolt det motsatte av å være ydmyk?  Er ikke ydmyk å tenke mindre på seg selv?

Jesus ble kalt ydmyk av hjertet. Jesus som er større enn alle andre, og med  all sin makt og velde. Han var ikke en som så ned på folk, uansett hva de måtte ha gjort. Alle han møtte, møtte han med respekt. Og han hadde et oppriktig ønske om å hjelpe dem. Han inntok rollen og vasket disiplenes føtter. Han valgte å dø for meg og deg, fordi han tenkte på oss.

Ydmykhet er himmelsk visdom. Med overmot følger skam, men de ydmyke har visdom 1. Samuelsbok 2,3. Ydmykhet utløser Guds velbehag og nåde. Nåde er noe vi får, og gir.

Nåden er grenseløs. Når vi er ydmyke finner vi nøkkelen til et bedre liv sammen med andre, og et tilgivende sinn. Da finner vi roen.

 

Sion 24.08.2022

Kjell H. Gaulin

All makt

Jesus sto opp fra graven. Døden kunne ikke holde han tilbake. Han gir sine disipler misjonsbefalingen og han forteller sine disipler og hele verden: Meg er gitt all makt i himmel og på jord! For et budskap til oss som tror på Han.

Adam kom med fallet, og Jesus med seieren over synd og død. Han forlikte verden med  seg selv så han ikke tilregner oss våre overtredelser. Av nåde er vi frelst. Ja, det er nåde over nåde.

Oddvar Nilsen skrev i sin bok. Mennesket har helt siden fallets dag vært et egoistisk vesen, så glad i seg selv at til og med når Jesus skal undervise oss om hvordan vi skal elske andre, må han si at vi skal elske dem slik vi elsker oss selv.

Det er bare en løsning for oss, at det kom en frelser, en som kunne befri oss fra syndens slaveri. Her trengtes mer enn samhold, her trengtes en kraft utenfra. Her trengs ikke minner om hva som engang hadde vært, her trengs en som kunne skape en ny framtid. Tro på den Herre Jesus så skal du bli frelst. La oss bli med i et byggverk som består når alt annet raser sammen.

Guds rike er et evig rike. Herren er min del. Det lyser opp den mørke natten, og forsterker lyset i den klare dagen. Gud er høyere og større enn alt vi håper, og den som håper på ham, kommer aldri på skam.

Du behøver aldri være redd for at resultatet blir et annet enn det Gud har lovet. Det er ikke sikkert det blir helt som du hadde forestilt deg, men det betyr ikke så mye. Det viktigste er at det blir som han vil. Det er tryggest å overlate alt til han som vet alt og kan alt.

 

Sion Ingedal, 17. 08 . 2022

Kjell Håkon Gaulin

 

Guds ord består

Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ingenlunde forgå. Luk.21.33

I en verden som forandrer seg er det noe som er fast og sikkert, noe som ikke kan rokkes. Guds ord. Mange har angrepet det. Mange har foraktet det. Mange har stemplet det som ubetydelig, gammeldags, uaktuelt. Uhistorisk. Men Guds ord består. Guds ord går aldri ut på dato.

Om fjellene rokkes står Guds ord fast. Alle Hans løfter står fast. Her er løfter for syndere og fromme. Syke og friske. Gamle og unge. Fattige og rike. Og de som seiler i medvind og motvind. Det Gud har sagt kommer til å skje.

Navnet over alle navn er Jesus. Han er stjernen i den mørke natten, og sjelens anker og trygge grunn. Hjertets håp og livets kilde. Navnet Jesus forkynnes i alle verdensdeler. Stammespråk og dialekter. Dette navnet betyr mer for menneskeheten enn alle navn tilsammen.

Navnet Jesus består. Det er et frelser navn for alle som tror på han, og tar Han imot. Dette navnet Jesus har og er til hjelp for alle mennesker, ja millioner hver dag. Slipp Jesus inn så blir himmelen din, synger vi.

For en salig visshet. Utøs din sjel for Herren. Gud tar imot deg. Forsett å rope på Han. Der er nåde over nåde. Han er ikke sen med løftet. Han lever. Guds ord står fast. Vår eneste frelsesgrunn.

 

Sion Ingedal, 03.08.2022

Kjell H. Gaulin

 

Mellommann for en ny pakt

Den gamle pakts offer var blod av offerdyr, men Jesus ofret seg selv. Den gamle pakts offer måtte stadig gjentas, men Jesus ofret seg selv en gang for alle.

I Jesu blod trer vi frimodig inn i helligdommen, derfor må vi ikke forakte hans blod, men bli fast hos ham til han kommer igjen.

Derfor sier han når han trer inn i verden: Offer og gave ville du ikke ha, men et legeme dannet du for meg. Heb. 10.5

Jesus kom i menneske skikkelse + tjener, førte til at hans egene ikke tok imot han.
Den tilsynelatene mannen fikk ikke plass i hjertene og samfunnet.
Messia Profetiene , Joh. 1,26 midt iblant dere står en dere ikke kjenner.
Kvist av tørr jord: stedfortrederen. Uten synd. Ren, gikk inn i de urenes sted. Gud straffet sønnen i vårt sted. Forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser og la ned i oss ordet om forlikelse.

Villfarelsen var total. Et livsverk som tilsynelatende knuses, ble den mest overbevisende seier som noen gang har funnet sted. Seiret over døden, og sto opp fra di døde. Døden kunne ikke stoppe han, han seiret over døden. Hen er oppstanden, han fullførte vår sak, og betalte vår skyld og straff for at vi skal få leve.
Abreham trodde Gud og det ble regnet han ti rettferdighet. Tro er vårt seierstegn.

Dere er skilt fra Kristus, dere som vil bli rettferdiggjort ved loven, dere er falt ut av nåden. For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. Galaterne 5,4

Vi synger: Han frelste meg helt, halleluja! Min fortid er under hans blod. Og Golgata strøm gjør meg hvitre enn sne. Min fremtid er under hans blod.

Sion Ingedal, 29.06.2022
Kjell Håkon Gaulin.