Her kan du lese hva vi tror på

Bibelen sier: Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som alt er lagt, Jesus Kristus. Paulus sier i galaterne: Jeg vil ikke vite noe i blandt dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet.

Vi ønsker å bygge menigheten på Jesus ord og på apostlenes lære. Dette er fundamentet for vår tro og ikke noe annet. Vi ser på bibelen som Guds ufeilbarlige ord og vi ønsker at ORDET skal være en lykt for vår fot og et lys på vår sti. Det er bibelens ord som legges til grunn for det vi står for.

Nedenfor kan du lese hva vi tror på. Det er skrevet veldig konsentrert. Alt er dokumentert med bibelens ord. Trykk på hver enkelt linje for å få bibelens bekreftelse i forhold til det vi tror på. OBS! Det kan være at linkene nedenfor ikke virker på smarttelefoner.

Vi tror at Jesus er Kristus (Messias) kommet i kjød og at han er Guds enbårne sønn

Vi tror at Jesus ble unnfanget ved Den Hellige Ånd

Vi tror at Jesus var sann Gud og sant menneske

Vi tror at Jesus var uten synd og at han var et absolutt fullkomment menneske

Vi tror at Jesus døde for all verdens synd på Golgata og at han var et soningsoffer for våre synder

Vi tror at Jesus sto opp fra de døde på den tredje dagen slik skriften hadde forutsagt

Vi tror at Jesus seiret over djevelen på Golgata da han ropte "det er fullbragt" og at han i sin død for ned i dødsriket og førte bort alle de som tidligere hadde dødd i troen på ham som profetene hadde forutsagt skulle komme

Vi tror at det er tre personer i Guddommen - En treenig Gud - Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd

Vi tror at Jesus for opp til himmelen etter at han hadde stått opp fra de døde

Vi tror at mennesket blir frelst ved å tro at:Jesus er Guds sønn og at han døde for våre synder og tok straffen i vårt sted

Vi tror at mennesket - etter å ha kommet til tro på Jesus og bekjenner dette - skal det la seg døpe til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn

Vi tror at dåpen skal skje ved full neddykkelse av legemet i vann og at dette skal skje etter at mennesket er kommet til en egen tro og bekjennelse på Jesus Kristus. Gjennom dåpen begraver vi vårt  gamle syndelegeme. På samme måte som Jesus døde og ble begravd og oppsto fra de døde blir også vi som mennesker gjennom dåpen begravd med ham og oppreist med ham til et nytt liv

Vi tror at mennesket kan bli døpt i den Hellige Ånd slik disiplene til Jesus ble på pinsefestens dag

Vi tror på helbredelse ved bønn

Vi tror at menigheten er Kristi legeme på jorden og at Gud har satt velsignelsen i menigheten

Vi tror på en bortrykkelse for de menesker som har tatt i mot Jesus som sin personlige frelser

Vi tror at Jesus en dag skal komme tilbake til jorden 

Vi tror på kjødets oppstandelse og et evig liv i himmelen for de som tror at Jesus er Guds sønn

Vi tror på en evig fortapelse for de mennesker som ikke vil tro at Jesus er Guds sønn

Vi tror at en kristens oppgave er å gjøre andre mennesker til disipler. Jesus sa: gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler

Som menighet praktiserer vi nattverd. Nattverden er et minnemåltid om Jesu død på Golgata. Så lenge menigheten prakiserer dette forkynner den Herrens død inntil han kommer igjen. For å ta del i nattverden skal mennesket ha kommet til en personlig tro på at Jesus Kristus.

 

Skrevet av webansvarlig